Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf 15.05.2019 en vervangen elke voorgaande voorwaarden. Enkel de hieronder gestelde algemene voorwaarden zijn geldig.

1. Algemeen

1.1 Onder deze algemene voorwaarden benoemen we:
– DroneSpectief (Rudi Bruyninckx) , hierna genoemd de opdrachtnemer
– De natuurlijke of rechtspersoon waarmee DroneSpectief (Rudi Bruyninckx) een overeenkomst afsluit, hierna genoemd de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen, totstandkoming en ontbinding overeenkomst tot leveren van diensten
2.1 Een overeenkomst wordt opgestart als de opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging geeft van de opdracht van de opdrachtgever
2.2 De beëindiging van de overeenkomst moet door de beide partijen schriftelijk bekrachtigd worden waarbij de overeengekomen ontbindingstermijn of einddatum steeds in acht moet worden genomen.

2.3 Bij onderstaande voorwaarden is het de opdrachtnemer toegestaan om de diensten onmiddellijk stop te zetten of naar latere datum op te schorten:

– Bij overmacht .Hierbij worden zeker klimatologische omstandigheden vernoemd die het onmogelijk maken de overeenkomst veilig uit te voeren en de geldende Belgische wetgeving rond drone gebruik.
– Indien er volgens de opdrachtgever aanwijzingen of bewijzen zijn dat de geleverde of te leveren diensten aanleiding geven tot misbruik al dan niet door de opdrachtgever of wettelijk niet toegelaten zijn.

– De opdrachtnemer op enigerlei wijze wordt aangezet of verplicht om niet wettelijk toegestane of gevaarlijke handelingen uit te voeren

– Bij het niet nakomen van de aan de opdrachtgever opgelegde verplichtingen volgend uit de overeenkomst of aanvullende voorwaarden en ook niet de intentie heeft om deze spoedig na te komen

2.4 De opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen die hij voor de opdrachtgever moet uitvoeren en niet kunnen uitgevoerd worden omdat ze wettelijk niet toegestaan zijn.


3. Aard en omvang van een opdracht.

3.1 De door de opdrachtnemer te vervullen opdrachten of projecten kunnen bestaan uit diensten voor het besturen van drones en de daaraan verbonden activiteiten zoals fotografie / videografie. Deze opsomming hoeft verdere diensten niet uit te sluiten
3.2 De gesloten overeenkomst is een overeenkomst tot opdracht vastgelegd per contract met opdrachtgever. Iedere aanspraak op een arbeidsovereenkomst wordt zowel gedurende het bestaan van deze overeenkomst als na beëindiging hiervan uitgesloten.
3.3 Het staat de opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst logischerwijs vrij ook opdrachten van derden te ontvangen en uit te voeren.

4.4 De opdrachtnemer heeft geen verplichting jegens opdrachtgever tot het accepteren van bijkomende opdrachten van opdrachtgever.


Artikel 5. Tarieven en prijzen

5.1 De op alle media weergegeven prijzen uitgegeven door de opdrachtnemer zijn, aangezien de opdrachtnemer is vrijgesteld van BTW, steeds exclusief BTW.

5.2 Al de geleverde diensten worden aangerekend aan een vast bedrag op uurbasis alsook verplaatsingskosten. De opdracht start steeds met een volledig uur en kan dan verlengd worden met een schijf van 30 minuten. Het geschatte aantal uren en de verplaatsingskosten zullen op voorhand in een offerte worden afgesproken.
5.4 Zolang de opdracht niet aangepast wordt door de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer steeds trachten het afgesproken aantal uren aan te houden. De opdrachtnemer kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanpassingen buiten zijn wil om veroorzaakt door welke wettelijke of atmosferische invloeden dan ook

5.5 De opdrachtnemer kan niet verplicht worden om nieuwe opdrachten uit te voeren aan dezelfde voorwaarden..
5.6 Bijkomende kosten afkomstig door verplaatsing, extra vragen van de opdrachtgever zoals aankoop van software, hardware, externe diensten zullen steeds doorgerekend worden naar de opdrachtgever maar enkel na onderlinge schriftelijke afspraak.


Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Facturering door opdrachtnemer zal na afloop van elke 15 dagen plaats vinden, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.
6.3 Facturen en al de daarin vermelde producten en diensten worden onherroepelijk als aanvaard beschouwd als er geen handgeschreven protest is ontvangen door de opdrachtnemer binnen een periode van 10 dagen vanaf de verzending van de factuur
6.4 bij laattijdige of niet betaling van facturen voor de vervaldag  is van rechtswegen een contractuele interest verschuldigd van 5% per aangevangen maand .De opdrachtnemer heeft automatisch het recht een administratiekost van 150 Euro aan te rekenen. Indien de betaling van een factuur langs gerechtelijke weg moet worden afgedwongen zullen al deze kosten inclusief advocaat of andere door de opdrachtnemer gemaakte kosten door de opdrachtgever vergoed worden.
6.5 Eventuele vertraging van de geleverde diensten of van de te leveren media kunnen niet als reden aangeroepen worden om facturen niet of laattijdig te vereffenen.
6.6 Bij niet-betaling behoudt de opdrachtnemer het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal de betaalde factuurbedragen van de uitgevoerde opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.3 De opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7.4 In geen geval is de opdrachtnemer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever.
7.5 Opdrachtnemer kan niet direct of indirect aansprakelijk gesteld worden voor schade door welke reden dan ook opgelopen door klanten van een opdrachtgever.

Artikel 8. Overmacht

  • 8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storing in de door de opdrachtnemer gebruikte apparatuur, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

  • 8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Eventuele geschillen

9.1 Tenzij anders vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zullen eventuele geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever betreffende een lopende overeenkomst worden beslist door de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen.